Sential

Sential

Formularz zwrotu

Poniższy formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)


Wzór formularza odstąpienia od umowy

Sential Anna Golasińska
ul. Gniazdowskiego 6/15, 87-800 Włocławek
www.sential.pl
kontakt@sential.pl

    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*)

    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

    Adres konsumenta(-ów)

    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.